ปฎิทินคุณธรรมหมื่นปี


(ใช้ได้กับ Internet Explorer และ Opera เท่านั้น)

มีให้เลือก 3 ขนาด ท่านสามารถเลือกเดือน-ปีที่ต้องการได้ จากนั้นพิมพ์ออกมาติดผนัง โดยตัดเฉพาะตัวปฎิทินออกมาใช้ได้ (แต่ก่อนพิมพ์เพื่อให้แน่ใจว่าพอดีกับกระดาษ A4 ให้ท่านลองใช้ print preview ดูก่อนได้)

ขนาดเล็ก 1 แผ่น 12 เดือน ขนาดกลาง 1 แผ่น 2 เดือน ขนาดใหญ่ 1 แผ่น 1 เดือน
ขนาดนี้ให้ท่านเลือก page setup เป็น landscape หรือแนวนอนก่อนพิมพ์ จะพอดีกับขนาด A4Home