ฉันมาจากไหน? ฉัน คือดวงวิญญาณ บ้านของฉันอยู่ที่โลกวิญญาณ โลกแห่งแสงสีแดงทอง
ฉันลงมาเล่นบทบาทบนโลกวัตถุ โลกแห่งการกระทำ โลกที่อยู่ระหว่างโลกทั้งสอง คือโลกที่ละเอียดอ่อน โลกที่ปาศจากเสียง